ஆர்.டி.ஓ. அலுவலகங்களில் ஸ்லாட் முறை நீக்கம்

ஆர்.டி.ஓ. அலுவலகங்களில் ஸ்லாட் முறை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் (ஆர்டிஓ) எத்தனை பேருக்கு ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்கலாம்…