ஒரு மாத சைக்கிள் வாடகை ரூ.999

ஒரு மாத சைக்கிள் வாடகை ரூ.999 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் கடந்த ஜூன் மாதம் சைக்கிள் ஷேரிங் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. சென்னை…