விவசாயிகளின் நகைக்கடன், மகளிர் சுயஉதவி குழுக்களின் கடன் தள்ளுபடி

விவசாயிகளின் நகைக்கடன், மகளிர் சுயஉதவி குழுக்களின் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்ற பயிர்க்கடனை தமிழக அரசு தள்ளுபடி…