குட்டி..குட்டி..செய்திகள்…

குட்டி..குட்டி..செய்திகள்… தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழகத்தில் 1,806 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், 1,383 துணை சுகாதார நிலையங்கள், 423 மேம்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள்…