செய்தி துளிகள்.. சில வரிகளில்…

செய்தி துளிகள்..சில வரிகளில்… தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. காஸ் சிலிண்டர் மானியம் ரத்து? சமையல் காஸ் சிலிண்டருக்கான மானியத்தை ரத்து செய்ய மத்திய அரசு…