தீபாவளிக்குள் பி.எப். வட்டி

தீபாவளிக்குள் பி.எப். வட்டி வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பணியாளர் சேமநல நிதி நிறுவனம் (இபிஎப்), கடந்த 2019-20 நிதியாண்டுக்கான பி.எப். வட்டியை…