நிலம் வரன்முறை காலம் நீட்டிப்பு

நிலம் வரன்முறை காலம் நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.தமிழகத்தில் புறம்போக்கு நிலங்களில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை வரன்முறைப்படுத்தி பட்டா வழங்கும் திட்டம் கடந்த 2019 ஆகஸ்ட்…