2 நிபுணர்களுக்கு பொருளாதாரத்துக்கான நோபல் பரிசு

2 நிபுணர்களுக்கு பொருளாதாரத்துக்கான நோபல் பரிசு  அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மறைந்த சுவீடன் விஞ்ஞானி ஆல்பிரட் நோபல் நினைவாக, கடந்த 1901-ம் ஆண்டு முதல்…

ஐ.நா.வின் உலக உணவு திட்டத்துக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு

ஐ.நா. சபையின் உலக உணவு திட்டத்துக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மருத்துவம், இயற்பியல், வேதியியல், இலக்கியம், அமைதி, பொருளாதாரம் ஆகிய…