சாலைகளை சுத்தம் செய்வதற்கு முன் நீர் தெளிக்க பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவு

சாலைகளை சுத்தம் செய்வதற்கு முன் நீர் தெளிக்க பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. காற்று மாசு அதிகமாக உள்ள நகரங்களில் சாலைகளை…