பதிவு நாளிலேயே ஆவணங்களை வழங்க உத்தரவு

பதிவு நாளிலேயே ஆவணங்களை வழங்க உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. வணிக வரி, பதிவுத் துறை அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி தலைமையில் பதிவுத் துறையின் சீராய்வுக்…