பத்திரப் பதிவு ஆவணம் தயாரிக்கும்போதே வருமான வரி படிவங்களையும் இணைக்கலாம்

பத்திரப் பதிவு ஆவணம் தயாரிக்கும்போதே வருமான வரி படிவங்களையும் இணைக்கலாம் என்று பதிவுத் துறை அறிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் பதிவுத் துறைக்கான ஸ்டார்…