இந்தியாவுக்கு எதிராக வைரஸ் யுத்தம்? சீனா, பாகிஸ்தான் ரகசிய ஒப்பந்தம்

அணு குண்டுகளைவிட ஆபத்தானவை பயோ வெப்பன் என்றழைக்கப்படும் உயிரி ஆயுதங்கள். அதாவது எதிரி நாடுகளின் மீது வைரஸ் உள்ளிட்ட கொடிய கிருமிகளை…