இந்துஸ்தான், பாரத் பெட்ரோலியம் நிறுவனங்களிலும் காஸ் சிலிண்டர் பெற ரகசிய எண் திட்டம் அறிமுகம்

இந்துஸ்தான், பாரத் பெட்ரோலியம் நிறுவனங்களிலும் காஸ் சிலிண்டர் பெற ரகசிய எண் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. வீடுகளுக்கு சமையல் காஸ் சிலிண்டர்…