பிரிமியம் சிறப்பு ரயில் கட்டணத்தில் 20% சலுகை

பிரிமியம் சிறப்பு ரயில் கட்டணத்தில் 20% சலுகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. ராஜ்தானி, சதாப்தி, துரந்தோ சிறப்பு ரயில்களில் ஏசி சேர் கார், ஏசி…