நீங்கள் தவறவிட்ட முக்கிய செய்திகள்…

நீங்கள் தவறவிட்ட முக்கிய செய்திகள் என்ற தலைப்பில் மிக முக்கிய செய்திகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் விவரம்: ஆகஸ்ட் 24-ல் பிளஸ்…