புதிய மின் மீட்டர்களை பொருத்த திட்டம்

தமிழகத்தில் பழுதடைந்த மின் மீட்டர்களுக்குப் பதிலாக புதிய மின் மீட்டர்களை பொருத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் வீடுகள், ஆலைகள் என 3 கோடிக்கும்…