மக்களின் கருத்துகளை பதிவு செய்ய புதிய இணையதளம்

மக்களின் கருத்துகளை பதிவு செய்ய தமிழக அரசு தரப்பில் https://tamilnadu.mygov.in/ என்ற புதிய இணையதளம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இணையதளம் மக்களுக்கும் அரசுக்கும்…