பாதுகாப்பு, மருத்துவம் உள்ளிட்ட துறைகளில் இந்தியா, அமெரிக்கா இடையே 5 ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து

பாதுகாப்பு, மருத்துவம் உள்ளிட்ட துறைகளில் இந்தியா, அமெரிக்கா இடையே 5 முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் இன்று கையெழுத்தாகின. சீனாவுக்கு அமெரிக்க அமைச்சர் மைக்…