மழைக்காலத்தில் மின் விபத்துகளை தவிர்க்க…

மழைக்காலத்தில் மின் விபத்துகளை தவிர்க்க…எடுக்க வேண்டிய பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை மின் வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது. ழை காலங்களில் அறுந்து கிடக்கும் மின்சார கம்பி…