ஆலை பணிக்கு செல்ல மாதாந்திர இ-பாஸ்

மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் செல்வதற்கும் இதர மாநிலங்களுக்கு செல்வதற்கும் இ-பாஸ் கட்டாயமாகும். ஆன்லைன் நடைமுறை என்றாலும் அண்டை மாவட்டம் மற்றும் அண்டை…