மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான சான்றிதழை இணையம் மூலம் வழங்குவது கட்டாயம்

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான சான்றிதழை இணையம் மூலம் வழங்குவது கட்டாயம் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான சான்றிதழ்களை இணையம் மூலம் வழங்குவதை மத்திய அரசு…