முக்கிய செய்தித் துளிகள்

முக்கிய செய்தித் துளிகள் இங்கு சுருக்கமாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. 3,501 நடமாடும் ரேஷன் கடைகள் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் 3,501 நகரும் ரேஷன் கடைகள்…

முக்கிய செய்தித் துளிகள்

முக்கிய செய்தித் துளிகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எல்லா துறை மனுக்களையும் ஒரே தளத்தில் அளிக்க திட்டம் தமிழக அரசின் வெவ்வேறு அரசு…

முக்கிய செய்தித் துளிகள்…

முக்கிய செய்தித் துளிகள்… சுருக்கமாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ரேஷன் கடைகளில் விரைவில் பயோ-மெட்ரிக் தமிழக ரேஷன் கடைகளில் ஆதார் அடிப்படையில் விரல் ரேகையை…