முக்கிய செய்தி துளிகள்

முக்கிய செய்தி துளிகள் சுருக், நறுக்காக தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. மழலையர், தொடக்கப் பள்ளிகள் டிசம்பர் வரை திறக்கப்படாது தன்னார்வ அடிப்படையில் 9-ம் வகுப்பு…