முத்திரைத் தாள் வாங்க ஆதார் கட்டாயம்

முத்திரைத் தாள் வாங்க ஆதார் கட்டாயம் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. முத்திரைத் தாள் வாங்குவதில் மோசடியை தடுக்க விற்கப்படும் முத்திரைத் தாள் குறித்த விவரங்கள்…