வாடகை மேல்முறையீடுகளை விசாரிக்க தீர்ப்பாயங்கள்

வாடகை மேல்முறையீடுகளை விசாரிக்க தீர்ப்பாயங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழகத்தில் வாடகை வீட்டு வசதி சட்டம் கடந்த 2017-ல் நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த சட்டத்தின்படி வாடகை…