விஜயதசமி தினத்தில் அரசு பள்ளிகளில் குழந்தைகளை சேர்க்கலாம்

விஜயதசமி தினத்தில் அரசு பள்ளிகளில் குழந்தைகளை சேர்க்கலாம் என்று தமிழக அரசின் தொடக்க கல்வித் துறை அறிவித்துள்ளது. “விஜயதசமி அன்று பெற்றோர்…