விரைவில் ஏழைகளுக்கு விரிவான காப்பீடு

விரைவில் ஏழைகளுக்கு விரிவான காப்பீடு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. வறுமைக் கோட்டுக்கு கீழ் வாழும் மக்களுக்கு விரைவில் விரிவான விபத்து, ஆயுள்…