21 மாவட்டங்களில் காற்றுத் தர கண்காணிப்பு

தமிழகத்தின் 21 மாவட்டங்களில் காற்றுத் தர கண்காணிப்பு நிலையங்களை முதல்வர் பழனிசாமி தொடங்கிவைத்தார். தமிழகத்தின் முக்கிய நகரங்கள், தொழிற்சாலைகள் நிறந்த 28…