26,909 சதுர அடி கட்டிடங்களுக்கு உள்ளூரிலேயே அனுமதி பெறலாம்

சென்னைக்கு வெளியில் உள்ள பகுதிகளில் 26,909 சதுர அடி வரையிலான தளபரப்பு உடைய கட்டிடங்களுக்கு உள்ளூர் அளவிலேயே ஒப்புதல் வழங்கலாம் என்று…