50% ஊழியர்களுடன் அரசு அலுவலகங்கள் செயல்படுகிறது

தமிழகத்தில் 50% ஊழியர்களுடன் அரசு அலுவலகங்கள் செயல்படுகின்றன. தமிழகத்தில் மே 6 வியாழக்கிழமை முதல் புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன. இதன்படி…