3 விஞ்ஞானிகளுக்கு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு

3 விஞ்ஞானிகளுக்கு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மருத்துவம், இயற்பியல், இலக்கியம், அமைதி உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் ஆண்டுதோறும் நோபல் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டுவருகிறது.…