இந்தியாவில் ஒரு குட்டி ஜப்பான்…

மகாராஷ்டிராவின் அவுரங்காபாத்தில் இருந்து 25 கி.மீ. தொலைவில் காடிவாட் கிராமம் அமைந்துள்ளது. அங்கு அரசு நடுநிலைப் பள்ளி செயல்படுகிறது. இந்த பள்ளியில்…