அமெரிக்க அதிபர், துணை அதிபர் வேட்பாளர்கள் இந்தியர்கள்!

அமெரிக்க அதிபர், துணை அதிபர் வேட்பாளர்கள் இந்தியர்கள்! என்ற தகவல் உலக நாடுகளை புருவங்களை உயரச் செய்துள்ளன. அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல்…