வீக்கி பீடியாவுக்கு உதவலாமே…

வீக்கி பீடியாவை பயன்படுத்துவதில் உலகளாவிய அளவில் இந்தியா 5-வது இடத்தில் உள்ளது. ஆனால் நிதிப் பற்றாக்குறையால் ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் கொடுக்க முடியாமல்…