ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு சான்றிதழ் ஆயுட்காலமாக நீட்டிப்பு

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு சான்றிதழ் ஆயுட்காலமாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின்படி ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. தமிழகத்தில் கடந்த…